L’ofensiva ciutadanista

[En castellano, gallego e inglés más abajo]

El 24 de juny va saltar a la palestra la Plataforma ciutadana “Guanyem Barcelona”, edificada entorn l’atractiu mediàtic de Ada Colau, la delegada més televisiva de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques; l’enèsim acte de la comèdia electoral hispana tenia lloc enmig de patètics advertiments contra l’ofensiva neoliberal i indignades promeses de canviar les regles del joc polític, de trencar la relació íntima de l’administració pública amb els grans interessos privats i, en fi, de rescatar “la democràcia”, el sistema polític nascut de la reforma pactada de la passada dictadura, tot això pronunciat amb el to de la major sinceritat possible. Sembla que el cicle obert durant el 15M hagi arribat a la seva més lògica conclusió. La incapacitat de la vella política a resoldre els problemes econòmics de les masses desclassades, rebatejades com a ciutadania, obliga a la formació d’un gran partit ciutadanista que ara es concreta en diverses iniciatives refundadores que cúpules improvisades difonen amb l’ajuda d’equips informàtics. Mentre les noves formacions polítiques es preparen per competir en les properes municipals i autonòmiques expressant així l’anhel d’urnes d’una suposada classe ciutadana que es manifesta a través dels moviments socials, veïnals i sindicals, podríem tractar d’explicar les causes d’aquesta aparent transformació de l’escenari polític, que caldrà buscar-les en les noves condicions d’existència de les classes que fins avui havien constituït la base social del vigent règim partitocràtic.

Als països on regnen les condicions modernes de producció i consum realment no pot parlar-se de classes, sinó de masses, amuntonament indiferenciat de residus de classes i fragments de capes socials, conformista i resignat a delegar la defensa dels seus interessos en una classe política professionalitzada i enquistada en les institucions. En aquesta etapa del capitalisme, que qualifiquem com desenvolupista, el Capital i l’Estat es fusionen originant un sistema polític eminentment bipartidista entremesclat amb interessos financers, turístics i immobiliaris. És la partitocràcia. Doncs bé, l’empobriment de la part més vulnerable d’aquestes masses ha provocat en la societat civil diversos moviments autoorganitzats a la calor dels conflictes locals, ni el bastant forts, ni prou lúcids com per prescindir de l’eixam de militants de vells partits frustrats, gairebé marginats, que han acudit a la lluita amb la intenció d’instrumentalitzar-la, ni tampoc dels esbarts de nous militants ambiciosos forjats en elles. En resum, la crisi social ha desgastat la imatge de la vella política bipartidista, accelerant la descomposició de la facció socialdemòcrata, un dels dos puntals de l’ordre polític, fins al punt de preocupar a la classe dominant, però no ha creat un moviment social independent capaç d’encarar els problemes amb esperit revolucionari.

En aquestes condicions de crisi a mig fer entra en joc la nova burocràcia política ciutadanista que es segrega de les lluites socials i pretén representar als parlaments i consistoris els interessos perdedors en la globalització econòmica. Aquests interessos varien d’un escenari a un altre, segons vagin més o menys associats, bé als vells partits minoritaris que s’alimenten del cadàver bipartidista, bé a les oligarquies regionals en pugna amb l’Estat central per qüestions d’impostos i transferències, és a dir, estan determinats pel grau d’implicació en els conflictes secundaris dins de la classe dominant entorn del model polític o administratiu més eficaç per a l’economia. La disparitat d’interessos ha donat lloc a diferents projectes, alguns limitats a l’àmbit municipal, com per exemple Guanyem Barcelona, uns altres com el de la CUP circumscrits a l’àrea autonòmica, i finalment, uns altres amb ambicions estatals, cas de l’electropartit esquerrà Podemos. La impostura es desprèn d’una dada: no són els seus futurs votants els qui han triat als seus candidats; són més aviat aquests els que amb diferents estratègies han triat als seus futurs votants. Sorprèn no obstant això que, encara que tals projectes estiguin tots en la seva primera infància, els seus promotors pateixin visiblement d’una vella i coneguda malaltia, el cretinisme parlamentari, dolència que introdueix en les seves desafortunades víctimes la convicció solemne que el present i el futur del país sencer, de les masses i les classes, han de determinar-se en funció de la distribució del nombre de càrrecs electes en tots els fòrums institucionals, i que tot el que succeeix fora d’ells, disturbis, vagues, sabotatges, ocupació, revolucions, guerres, etc., té molta menys importància que qualsevol assumpte, per nimi que sigui, que en un moment donat ocupi l’atenció dels diputats o regidors reunits.

D’alguna forma les temptatives ciutadanistes han volgut portar les circumstàncies crítiques al punt en el qual es trobaven abans del 15M. Per a molts sectors socials afectats, particularment el de la joventut amb estudis precària o en atur, la pedrera major del ciutadanisme, l’horror al desordre i l’anarquia que intueixen en els violents enfrontaments amb la policia haguts en els desbordaments de manis de carrer, és més forta que la indignació davant la impunitat de la Banca, la magnitud de les retallades en Sanitat i Educació o la corrupció de la jerarquia partitocràtica. En la seva intervenció política subjau el desig d’impedir la formació d’organismes socials exteriors al sistema i fora de control, o sigui, veritablement autoorganitzats, capaços de mobilitzar a les masses irritades contra la classe dominant i l’Estat. La seva funció consisteix a detenir la marxa d’un antagonisme que no para de créixer, canalitzant les seves reivindicacions, les seves experiències i els seus impulsos cap al pantà de la política. El desplaçament de les escaramusses territorials i urbanes cap als consistoris i els parlaments, en suma, el relleu d’allò social per allò polític, trasllueix precisament la intenció assenyalada de restablir l’ordre en les coordenades socials anteriors a la crisi econòmica, però com sol succeir, la decadència del partit ciutadanista començarà en el mateix moment del seu triomf. Mentre duri la crisi té l’existència assegurada; però a condició de formar part del joc i evitar que la baralla es trenqui.

Els ciutadanistes no qüestionen el Capital, ni tampoc l’Estat; volen acomodar el que criden “economia social” en el primer, i tenir cabuda en el segon, per la senzilla raó que la seva base social, els sectors desclassats mesocràtics, es mobilitza a condició de que no passi res. Per raons electorals, poden mantenir un equívoc sobre aquest tema reivindicant esdeveniments rupturistes com els de Gamonal o Can Víes, però sempre es separaran del fet violent, atribuïble per ells a la policia o a minories exaltades no representatives. Les noves formacions ciutadanistes no es plantegen l’acció i temen totes les iniciatives que condueixin a ella. La seva naturalesa mesquina i ambiciosa neda millor en els estanys de la política, lluny dels perills que implica la intervenció en les lluites socials. Creuen que fan el que han de fer però no fan gens i es limiten a l’acte festiu i simbòlic. Són expertes en espectacles cridaners i sorollosos, com el que es va intentar amb les Marxes per la Dignitat, la inanitat de la qual corre parella a la grandària de les seves pretensions. Però en la mesura que hi ha espectacle, deixa d’haver-hi realitat. Això ho sap la classe dirigent, que si no hi ha altre remei pot permetre’s dominar a través fins i tot de partits a la violeta, plataformes cíviques, coalicions no oficialistes i altres “mecanismes de participació ciutadana” que en aparença, però només en aparença, semblen contraris als seus interessos, tret que els oprimits rebels tinguin en compte que la mirada dirigida i enaltida pels mitjans, de vegades alternatius, mai és la de la llibertat, sinó la del poder, actuant en conseqüència.

A baix l’engany ciutadanista!

Revista Argelaga, 31 de juliol de 2014

[CAST]

La ofensiva ciudadanista

El 24 de junio saltó a la palestra la Plataforma ciudadana “Guanyem Barcelona”, edificada en torno al atractivo mediático de Ada Colau, la delegada más televisiva de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas; el enésimo acto de la comedia electoral hispana tenía lugar en medio de patéticas advertencias contra la ofensiva neoliberal e indignadas promesas de cambiar las reglas del juego político, de romper la relación íntima de la administración pública con los grandes intereses privados y, en fin, de rescatar “la democracia”, el sistema político nacido de la reforma pactada de la pasada dictadura, todo ello pronunciado con el tono de la mayor sinceridad. Parece que el ciclo abierto durante el 15M haya llegado a su más lógica conclusión. La incapacidad de la vieja política en resolver los problemas económicos de las masas desclasadas, rebautizadas como ciudadanía, obliga a la formación de un gran partido ciudadanista que ahora se concreta en diversas iniciativas refundadoras que cúpulas improvisadas difunden con la ayuda de equipos informáticos. Mientras las nuevas formaciones políticas se preparan para competir en las próximas municipales y autonómicas expresando así el anhelo de urnas de una supuesta clase ciudadana que se manifiesta a través de los movimientos sociales, vecinales y sindicales, podríamos tratar de explicar las causas de esta aparente transformación del escenario político, que habrá que buscarlas en las nuevas condiciones de existencia de las clases masificadas que hasta hoy habían constituido la base social del vigente régimen partitocrático.

En los países donde reinan las condiciones modernas de producción y consumo realmente no puede hablarse de clases, sino de masas, amontonamiento indiferenciado de residuos de clases y fragmentos de capas sociales, conformista y resignado a delegar la defensa de sus intereses en una clase política profesionalizada y enquistada en las instituciones. En esta etapa del capitalismo, que calificamos como desarrollista, el Capital y el Estado se fusionan originando un sistema político eminentemente bipartidista entremezclado con intereses financieros, turísticos e inmobiliarios. Es la partitocracia. Pues bien, el empobrecimiento de la parte más vulnerable de dichas masas ha provocado en la sociedad civil diversos movimientos autoorganizados al calor de los conflictos locales, ni lo bastante fuertes, ni lo suficientemente lúcidos como para prescindir del enjambre de militantes de viejos partidos frustrados, casi marginados, que han acudido a la lucha con la intención de instrumentalizarla, ni tampoco de las bandadas de nuevos militantes ambiciosos forjados en ellas. En resumen, la crisis social ha desgastado la imagen de la vieja política bipartidista, acelerando la descomposición de la facción socialdemócrata, uno de los dos puntales del orden político, hasta el punto de preocupar a la clase dominante, pero no ha creado un movimiento social independiente capaz de encarar los problemas con espíritu revolucionario.

En esas condiciones de crisis a medias entra en juego la nueva burocracia política ciudadanista que se segrega de las luchas sociales y pretende representar en los parlamentos y consistorios los intereses perdedores en la globalización económica. Dichos intereses varían de un escenario a otro, según vayan más o menos asociados, bien a los viejos partidos minoritarios que se alimentan del cadáver bipartidista, bien a las oligarquías regionales en pugna con el Estado central por cuestiones de impuestos y transferencias, es decir, están determinados por el grado de implicación en los conflictos secundarios dentro de la clase dominante en torno al modelo político o administrativo más eficaz para la economía. La disparidad de intereses ha dado lugar a diferentes proyectos, algunos limitados al ámbito municipal, como por ejemplo Guanyem Barcelona, otros como el de la CUP circunscritos en el área autonómica, y finalmente, otros con ambiciones estatales, caso del electropartido izquierdista Podemos. La impostura se desprende de un dato: no son sus futuros votantes quienes han elegido a sus candidatos; son más bien éstos los que con distintas estrategias han elegido a sus futuros votantes. Sorprende sin embargo que, aunque tales proyectos estén todos en su primera infancia, sus promotores adolezcan visiblemente de una vieja y conocida enfermedad, el cretinismo parlamentario, dolencia que introduce en sus desafortunadas víctimas la convicción solemne de que el presente y el futuro del país entero, de las masas y las clases, han de determinarse en función de la distribución del número de cargos electos en todos los foros institucionales, y que todo lo que sucede fuera de ellos, disturbios, huelgas, sabotajes, ocupación, revoluciones, guerras, etc., tiene mucha menos importancia que cualquier asunto, por nimio que sea, que en un momento dado ocupe la atención de los diputados o concejales reunidos.

De alguna forma las tentativas ciudadanistas han querido llevar las circunstancias críticas al punto en el que se encontraban antes del 15M. Para muchos sectores sociales afectados, particularmente el de la juventud con estudios precaria o en paro, la cantera mayor del ciudadanismo, el horror al desorden y la anarquía que intuyen en los violentos enfrentamientos con la policía habidos en los desbordamientos de manis callejeras, es más fuerte que la indignación ante la impunidad de la Banca, la magnitud de los recortes en Sanidad y Educación o la corrupción de la jerarquía partitocrática. En su intervención política subyace el deseo de impedir la formación de organismos sociales exteriores al sistema y fuera de control, o sea, verdaderamente autoorganizados, capaces de movilizar a las masas irritadas y desposeídas contra la clase dominante y el Estado. Su función consiste en detener la marcha de un antagonismo que no para de crecer, canalizando sus reivindicaciones, sus experiencias y sus impulsos hacia el pantano de la política. El desplazamiento de las escaramuzas territoriales y urbanas hacia los consistorios y los parlamentos, en suma, el relevo de lo social por lo político, trasluce precisamente la intención señalada de restablecer el orden en las coordenadas sociales anteriores a la crisis económica, pero como suele suceder, la decadencia del partido ciudadanista comenzará en el mismo momento de su triunfo. Mientras dure la crisis tiene la existencia asegurada; pero a condición de formar parte del juego y evitar que la baraja se rompa.

Los ciudadanistas no cuestionan el Capital, ni tampoco el Estado; quieren acomodar lo que llaman “economía social” en el primero, y tener cabida en el segundo, por la sencilla razón de que su base social, los sectores desclasados mesocráticos, se moviliza a condición de que no pase nada. Por razones electorales, pueden mantener un equívoco al respecto reivindicando acontecimientos rupturistas como los de Gamonal o Can Víes, pero siempre se separarán del hecho violento, atribuible por ellos a la policía o a minorías exaltadas no representativas. Las nuevas formaciones ciudadanistas no se plantean la acción y temen todas las iniciativas que conduzcan a ella. Su naturaleza mezquina y ambiciosa nada mejor en los estanques de la política, lejos de los peligros que acarrea la intervención en las luchas sociales. Creen que hacen lo que deben cuando no hacen nada práctico y se limitan al acto festivo y simbólico. Son expertas en espectáculos llamativos y ruidosos, como el que se intentó con las Marchas por la Dignidad, montajes cuya inanidad corre pareja al tamaño de sus pretensiones. Pero en la medida que hay espectáculo, deja de haber realidad. Eso lo sabe la clase dirigente, que en último extremo puede permitirse dominar a través incluso de partidos a la violeta, plataformas cívicas, coaliciones no oficialistas y demás “mecanismos de participación ciudadana” que en apariencia, pero sólo en apariencia, parecen contrarios a sus intereses, a no ser que los oprimidos rebeldes tengan en cuenta que la mirada dirigida y enaltecida por los medios, a veces alternativos, nunca es la de la libertad, sino la del poder, actuando en consecuencia.

¡Abajo el engaño ciudadanista!

Revista Argelaga, 31 de julio de 2014

[GAL]

A ofensiva ciudadanista

O 24 de xuño saltou á palestra a Plataforma cidadá “Guanyem Barcelona”, edificada en torno ao atractivo mediático de Ada Colau, a delegada máis televisiva da Plataforma de Afectados polas Hipotecas; o enésimo acto da comedia electoral hispana tiña lugar no medio de patéticas advertencias contra a ofensiva neoliberal e indignadas promesas de cambiar as regras do xogo político, de romper a relación íntima da administración pública cos grandes intereses privados e, en fin, de rescatar “a democracia”, todo iso pronunciado co ton da maior sinceridade posible. Parece que o ciclo aberto durante o 15 M chegou á súa máis lóxica conclusión. A incapacidade da vella política en resolver os problemas económicos das masas desclasadas, rebautizadas como cidadanía, obriga á formación dun gran partido cidadanista que agora se concreta en diversas iniciativas refundadoras que cúpulas improvisadas difunden coa axuda de informáticos. Mentres as novas formacións políticas se preparan para competir nas próximas municipais e autonómicas expresando así o anhelo de urnas dunha suposta cidadanía que habita nos movementos sociais, veciñais e sindicais, poderiamos tratar de explicar as causas desta aparente transformación do escenario político, que haberá que buscalas nas novas condicións de existencia das clases que ata hoxe constituíran a base social do vixente réxime partitocrático.

Nos países onde reinan as condicións modernas de produción e consumo realmente non pode falarse de clases, senón de masas, amontoamento indiferenciado de residuos de clases e fragmentos de capas sociais, conformista e resignado a delegar a defensa dos seus intereses nunha clase política profesionalizar e encistada nas institucións. Nesta etapa do capitalismo, que cualificamos como “desarrollista”, o Capital e o Estado fusiónanse orixinando un sistema político eminentemente bipartidista mesturado con intereses financeiros, turísticos e inmobiliarios. Pois ben, o empobrecemento da parte máis vulnerable das devanditas masas provocou na sociedade civil diversos movementos autoorganizados á calor dos conflitos locais, nin fortes abondo, nin o suficientemente lúcidos como para prescindir do enxame de militantes de vellos partidos frustrados, case marxinados, que acudiron á loita coa intención de instrumentalizala, nin tampouco das bandadas de novos militantes ambiciosos forxados nelas. En resumo, a crise social desgastou a imaxe da vella política bipartidista, acelerando a descomposición da socialdemocracia, un dos dous puntais da orde política, ata o punto de preocupar á clase dominante, pero non creou un movemento social independente capaz de encarar os problemas con espírito revolucionario.

Nesas condicións entra en xogo a nova burocracia política ciudadanista que se segrega das loitas sociais e pretende representar nos parlamentos e casas do concello os intereses perdedores na globalización económica. Os devanditos intereses varían dun escenario a outro, segundo vaian máis ou menos asociados, ben aos vellos partidos minoritarios que se alimentan do cadáver bipartidista, ben ás oligarquías rexionais en pugna co Estado central por cuestións de impostos e transferencias, é dicir, están determinados polo grao de implicación nos conflitos secundarios dentro da clase dominante en torno ao modelo político ou estatal máis eficaz para a economía. A disparidade de intereses deu lugar a diferentes proxectos, algúns limitados ao ámbito municipal, como por exemplo Guanyem Barcelona, outros como a CUP circunscritos na área autonómica, e finalmente, outros con ambicións estatais, caso do electropartido Podemos. A impostura despréndese dun dato: non son os seus futuros votantes que elixiron os seus candidatos; son máis ben estes os que con distintas estratexias elixiron os seus futuros votantes. Sorprende non obstante que, aínda que tales proxectos estean todos na súa primeira infancia, os seus promotores adoecen visiblemente dunha vella e coñecida enfermidade, o cretinismo parlamentario, doenza que introduce nas súas desafortunadas vítimas a convicción solemne de que o presente e o futuro do país enteiro, das masas e as clases, han de determinarse en función da distribución do número de cargos electos en todos os foros institucionais, e que todo o que sucede fóra deles, disturbios, folgas, sabotaxes, ocupación, revolucións, guerras, etc., ten moita menos importancia que calquera asunto, por nimio que sexa, que nun momento dado ocupe a atención dos deputados ou concelleiros reunidos.

Dalgun xeito as tentativas cidadanistas quixeron levar as circunstancias críticas ao punto no que se atopaban antes do 15 M. Para moitos sectores sociais afectados, particularmente o da xuventude con estudos precarios ou no paro, a canteira maior do ciudadanismo, o horror á desorde e a anarquía que intúen nos violentos enfrontamentos coa policía habidos, é máis forte que a indignación ante a impunidade da Banca, a magnitude dos recortes en Sanidade e Educación ou a corrupción da xerarquía partitocrática. Na súa intervención política subxace o desexo de impedir a formación de organismos sociais exteriores ao sistema e fóra de control, ou sexa, verdadeiramente autoorganizados, capaces de mobilizar ás masas irritadas contra a clase dominante e o Estado. A súa función consiste en deter a marcha dun antagonismo que non para de crecer, canalizando as súas reivindicacións, as súas experiencias e os seus impulsos cara ao pantano da política. O desprazamento das escaramuzas territoriais e urbanas cara ás casas do concello e os parlamentos transloce precisamente a intención sinalada de restablecer a orde nas coordenadas sociais anteriores á crise económica, pero como adoita suceder, a decadencia do partido cidadanista comezará no mesmo momento do seu triunfo. Mentres dure a crise ten a existencia asegurada; pero a condición de formar parte do xogo e evitar que a baralla rompa.

Os cidadanistas nin cuestionan o Capital, nin tampouco o Estado; queren acomodar o que chaman “economía social” no primeiro, e ter cabida no segundo, pola sinxela razón de que a súa base social, os sectores desclasados mesocráticos, se mobiliza a condición de que non pase nada. Por razóns electorais, poden manter un equívoco ao respecto reivindicando acontecementos rupturistas como os de Gamonal ou Can Víes, pero sempre se separarán do feito violento, atribuíble por eles á policía ou a minorías exaltadas non representativas. As novas formacións ciudadanistas non se formulan a acción e temen todas as iniciativas que conduzan a ela. A súa natureza mesquiña e ambiciosa nada mellor nos estanques da política, lonxe dos perigos que carrexa a intervención nas loitas sociais. Cren que fan o que deben cando non fan nada e se limitan ao acto festivo e simbólico. Son expertas en espectáculos rechamantes e ruidosos, como o que se intentou coas Marchas pola Dignidade, cuxa inanidade corre parella ao tamaño das súas pretensións. Pero na medida que hai espectáculo, deixa de haber realidade. Iso sábeo a clase dirixente, que en último extremo pode permitirse dominar a través mesmo de partidos non oficiais, plataformas cívicas, coalicións e demais “mecanismos de participación cidadá” que en aparencia, pero só en aparencia, parecen contrarios aos seus intereses, a non ser que os oprimidos rebeldes teñan en conta que a mirada dirixida e enaltecida polos medios, ás veces alternativos, nunca é a da liberdade, senón a do poder, actuando en consecuencia.

Abaixo o engano cidadanista!

Revista Argelaga, 31 de xullo de 2014

[ING]

A Note on the Civil Society Offensive

On June 24 the civil society coalition known as “Guanyem Barcelona” threw its hat into the electoral ring. Guanyem Barcelona is a coalition built around the charismatic media presence of Ada Colau, the leader of the Platform of Mortgagors Threatened with Foreclosure; the millionth act of the Spanish electoral comedy took place amidst pathetic warnings against the neo-liberal offensive and indignant promises to change the rules of the political game, to sever the intimate relation between the public administration and the big private interests and, finally, to rescue “democracy”, all pronounced in a tone of the greatest possible sincerity. It would appear that the cycle opened up by 15M has arrived at its most logical conclusion. The inability of the old politics to resolve the economic problems of the déclassé masses, rechristened as the citizenry, obliges the creation of a large-scale civil society party that is now being conjured up in various refoundational initiatives that improvised leadership groups are disseminating with the help of computer networks. While the new political formations are preparing to compete in the upcoming municipal and regional elections, and thus expressing the desire to vote nourished by an alleged citizenry that inhabits the social movements and the neighborhood groups and trade unions, we shall try to explain the causes of this seeming transformation of the political scene, which will have to be sought in the new conditions of existence of the classes that up until recently constituted the social basis of the ruling particratic regime.

In those countries where modern conditions of production and consumption prevail, one really cannot speak of classes, but of masses, the undifferentiated aggregate of remnants of classes and fragments of social layers, conformist and resigned to delegate the defense of its interests to a professionalized political class that is embedded in the institutions. In this stage of capitalism, which we define as developmentalist, Capital and the State merge, giving rise to an eminently bipartisan system of mixed financial, tourism and real estate interests. Thus, the impoverishment of the most vulnerable part of these masses has provoked diverse self-organized movements in civil society in response to local conflicts, which have not been either powerful enough or lucid enough to dispense with the swarm of militants of the old frustrated, almost marginalized parties, which have battened on the struggle with the intention of using it; not even the bands of the new militants forged in the local conflicts have been able to do so. In sum, the social crisis has eroded the image of the old bipartisan politics, accelerating the decomposition of the social democracy, one of the two bastions of the political order, to the point where it has begun to be a matter of concern to the ruling class, but has not created an independent social movement capable of confronting problems with a revolutionary spirit.

In these conditions the new civil society political bureaucracy enters the arena, a bureaucracy that remained aloof from the social struggles and claims to represent the interests of the losers of economic globalization in the parliaments and municipal councils. These interests vary from one place to another, depending on the degree to which they are connected with either the old minority parties that are scavenging on the corpse of the bipartisan system, or to the regional oligarchies that are at odds with the central state over questions of taxes and subsidies, that is, they are determined by the degree to which they are implicated in secondary conflicts within the ruling class around the political or state model that is most efficacious for economic development. This disparity of interests has given rise to different projects, some limited to the municipal domain, such as, for example, Guanyem Barcelona, and others, like the CUP, circumscribed within the regional context, and finally, others with ambitions aimed at the central state, which is the situation with the internet-party Podemos. It is not their future voters who have promoted them; it is rather those who, with different strategies, are in search of their future voters. It is nonetheless surprising that, although all of these projects are in their earliest infancy, their promoters are visibly suffering from an old and well known illness, parliamentary cretinism, a malady that instills in its unfortunate victims the solemn conviction that the present and future of the entire country, of the masses and the classes, must be determined by the distribution of the number of elected positions in all the institutional bodies, and that everything that happens outside of these bodies, such as riots, strikes, sabotage, occupations, revolutions, wars, etc., has much less importance than any point on the agenda, no matter how trivial, that at any given moment is the object of the attention of duly gathered deputies or councilors.

In one way or another the civil society efforts have sought to redirect critical situations to the point where they were before 15M. For many of the affected social sectors, particularly that of the youth who are either attending school part time or unemployed, the most fruitful recruiting ground of the civil society movement, the horror of disorder and anarchy that they intuit in the recent violent confrontations with the police is stronger than their indignation at the impunity of the Bank, the size of the cuts to the healthcare and education budgets or the corruption of the particratic hierarchy. Behind the civil society movement’s political activities lies the desire to prevent the formation of social institutions that are outside of the system and beyond its control, that is, truly self-organized institutions, capable of mobilizing the masses who are enraged against the ruling class and the state. Its function consists in halting the progress of a constantly-growing antagonism, channeling its demands, its experiences and its impulses towards the swamp of politics. The displacement of the territorial and urban skirmishes towards the municipal councils and parliaments precisely reveals its patent intention to reestablish order along the social coordinates of the stage previous to the economic crisis, but as is so often the case, the decline of the civil society party will begin at the very moment of its triumph. As long as the crisis lasts its existence is assured; but only on the condition that it forms part of the game and prevents the rules from being broken.

The civil society militants question neither Capital nor the State; they want to accommodate the former to what they call “social economy”, and they want to have a place in the latter, for the simple reason that their social base, the mesocratic declassed social sectors, mobilize on the condition that nothing happens. For electoral reasons, they can maintain an equivocal position with respect to proclaiming their support for serious confrontational events like Gamonal or Can Víes, but they will always distance themselves from violence, which they attribute to the police or to unrepresentative hot-headed minorities. The new civil society formations do not advocate action and are afraid of all initiatives that lead to action. Their mean-spirited and ambitious nature thrives nowhere better than in the stagnant pond of politics, far from the dangers that are involved in participating in social struggles. They think that they are doing what they have to do when they do nothing and limit their activities to festive and symbolic actions. They are experts in noisy and flashy spectacles, such as the one that was attempted with the Marches for Dignity, whose inanity was fully commensurate with the scale of its pretentions. But where spectacle exists, reality is absent. This is understood by the ruling class, which in the last extremity can allow itself to rule even through non-official parties, civic platforms, coalitions and other “mechanisms of citizen participation” that apparently, but only apparently, seem to be contrary to their interests, unless the oppressed rebels become aware of the fact that the directed and commended focus of the media, sometimes the alternative media, is never that of freedom, but that of power, acting in its own interests.

Down with the civil society fraud!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s